Späť na novinky

Pokuta pre známy autobazár opätovne oživila tému stáčania kilometrov

8. Jún 2023RPZV

Servisný technik napája vozidlo na auto-diagnostiku, aby zistil podrobné informácie o vozidle.
Zdroj: freepik

Udalosť nedávnych dní vrhá tieň na známy autobazár. Ten doplatil na nezákonné „omladzovanie“ ponúkaných vozidiel. História prípadu siaha ešte do roku 2017, kedy Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vyrubila bazáru 2 pokuty, spolu vo výške 35-tisíc eur. Finálny verdikt štátu je v neprospech autopredajcu. Manipulácia stavu najazdených kilometrov bola preukázaná až u ôsmych vozidiel.

Desiatky-tisícok kilometrov zmizli

Úbytok kilometrov zo stavu odometra (počítadlo prejdenej vzdialenosti) bol najvýraznejší u vozidla Volkswagen Passat Variant, ktorý bol v priebehu týždňa „omladený“ o 200-tisíc kilometrov. Z pôvodnej hodnoty 411-tisíc klesol nájazd takmer na polovicu, čo neoprávnene zdvihlo jeho predajnú hodnotu a kupujúcemu spôsobilo nemalú finančnú ujmu. O čosi lepšie boli na tom ostatné vozidlá, u ktorých síce pokles nebol taký markantný, no rádovo sa pohyboval v desiatkach tisícoch kilometrov.

Argumentácia neobstála

Hoci spoločnosť v kasačnej sťažnosti, ktorú podala, argumentovala skutočnosťou, že v čase predaja vozidiel absentoval centralizovaný register, ktorý by umožnil overiť históriu stavu odometra, neobstáli. Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) bol na poverenie Ministerstva dopravy SR zriadený novelou Zákona 725/2004 Z. z. už v roku 2016.

Svoje konanie sa snažili obhájiť aj poukázaním na fakt, že predaj vozidiel je z ich strany len sprostredkovaný a k predávaným vozidlám nenadobúdajú vlastnícke práva, ktoré by ich oprávňovali vyžiadať potrebné dáta od oficiálnych dílerov. Tie sú sprístupnené iba majiteľovi vozidla. Ani tento argument pred inšpektormi neobstál, vzhľadom na to, že od majiteľa vozidla je možné získať pre účely overenia histórie stavu odometra u autorizovaného predajcu splnomocnenie.

Systémové opatrenie existuje

Prípad predajcu vozidiel je akýmsi varovným prstom, určite však nie ojedinelým javom. Fenomén „stáčania“ kilometrov nie je prežitkom minulosti, ako by sa mohlo zdať. Práve naopak, moderná doba prináša sofistikovanejšie spôsoby jeho realizácie. Na druhej strane, pozitívom ostáva, že prináša aj sofistikované spôsoby ako tieto podvody odhaliť.

Register prevádzkových záznamov vozidiel je jediný oficiálny národný register, ktorý je súčasťou celoeurópskeho projektu proti podvodom v súvislosti s manipuláciou zobrazovanej hodnoty odometrov. V roku 2022 zaznamenal pozmeňovanie hodnoty stavu odometra až u 26% z celkového počtu overovaných vozidiel. Celkovo od jeho zriadenia v roku 2018 bolo overovaním údajov v registri odhalených už viac ako 30-tisíc takýchto vozidiel. Z toho 5 105 automobilov malo zmanipulovanú poslednú hodnotu najazdených kilometrov, z čoho bolo zrejmé, kto sa s vysokou pravdepodobnosťou manipulácie dopustil.

Informácie z registra sú poskytované vo forme výpisov širokej verejnosti rovnako ako právnickým osobám. Overiť si históriu stavu kilometrov z oficiálneho zdroja je v súčasnosti veľmi jednoduché a dostupné. Spotrebiteľ získa prehľad, či je priebeh stavu najazdených kilometrov reálny alebo bol odometer stočený.

Zákonná povinnosť predajcov

Neznalosť zákona neospravedlňuje, preto je vhodné pripomenúť jednu závažnú skutočnosť. Na Slovensku je od 20. mája 2018 zákonom zakázané uvádzať, sprístupňovať alebo ponúkať vozidlá so zmanipulovaným počítadlom prejazdenej vzdialenosti. Výnimku tvoria jedine prípady, ak je informácia o manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením, ponukou alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z RPZV (tzv. ODO-Pass). Ak sa manipulácia stane transparentnou a overiteľnou, odrádza to od samotnej manipulácie.

Slovenská obchodná inšpekcia má zriadený priamy prístup do RPZV ku všetkým vygenerovaným ODO-Passom. Ak vozidlo so „stočenými“ kilometrami nemá pri predaji pripojený ODO-Pass, môže SOI uložiť právnickej osobe pokutu od 3 000 do 100 000 EUR. Pri opakovanom porušení zákona má právo zrušiť takémuto subjektu živnosť.

Údaje z RPZV sa poskytujú Ministerstvu dopravy SR, Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom policajného zboru, Finančnému riaditeľstvu SR, členským štátom EU prostredníctvom systému EUCARIS a slúžia aj ako referenčné údaje v súdnych konaniach.

Manipuláciou stavu odometra páchate trestný čin

Manipulácia s najazdenými kilometrami je podvodom, ak došlo k uvedeniu do omylu a obohateniu. Navyše, ak škoda prevyšuje sumu 266 eur, ide už o trestný čin. Stanovenie škody v prípade „stočených“ kilometrov pritom nepredstavuje problém, pretože cena vozidla sa často zásadným spôsobom odvíja práve od počtu najazdených kilometrov. Naopak, ak aj niekto predáva vozidlo so „stočenými“ kilometrami, no informáciu kupujúcemu nezatajil, nejedná sa o podvod. Kupujúci má možnosť za vozidlo zaplatiť férovú cenu zodpovedajúcu aktuálnemu stavu a je si vedomý skutočnosti, že technický stav vozidla a jeho opotrebenie nezodpovedá hodnote nájazdu, ktorú zobrazuje odometer. Ak pred kúpou požaduje ODO-Pass od predávajúceho, pravosť údajov overí bezplatne na webovom sídle RPZV.

Dostupná ochrana spotrebiteľa

Na kúpu problémového vozidla napokon doplatí samotný kupujúci a to nielen finančnou ujmou, ohrozená je aj jeho bezpečnosť, bezpečnosť posádky a plynulosť cestnej premávky. Podľa zákona sú údaje evidované v RPZV spolu s údajmi z medzinárodného informačného systému vozidiel EUCARIS referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra. ODO-Pass je teda použiteľný aj ako dôkaz v prípade súdneho sporu.

Navyše ako jediný poskytuje relevantné údaje s uvedením konkrétneho zdroja daného záznamu. Spotrebiteľ tak zistí nielen históriu nájazdu, ale aj subjekt, ktorý v danom čase záznam vykonal a tiež životnú situáciu, pri ktorej bol stav zaznamenaný. Vďaka tomu je možné jednoducho identifikovať zdroj potenciálneho problému.

Riešenie je jednoduché

Riešenie má v rukách každý spotrebiteľ. Stačí, ak pred uzatvorením kúpnej zmluvy vyžaduje od predávajúceho dokladovanie transparentnej histórie stavu odometra prostredníctvom výpisu z RPZV - ODO-Passu. Poctivý predávajúci, ktorý nemá čo tajiť, ODO-Pass zverejní už v detaile inzerátu a záujemcovia si ho môžu bezplatne overiť.

Podvody so „stáčaním“ kilometrov nie sú jedinou hrozbou pre kupujúcich. Zatajené poškodenia, evidenčná blokácia, neukončený lízing, záložné právo, pátranie, pozastavenie prevádzky v dôsledku poškodenia jedného alebo viacerých bezpečnostných prvkov sú len niektoré z informácií, ktoré sa dozviete, ak vozidlo podrobíte komplexnejšiemu overeniu prostredníctvom AUTO-Passu.

odporúčaný postup overenia pri kúpe ojazdeného vozidla
Postup pri kúpe ojazdeného vozidla. Zdroj: rpzv.sk

Článok v PDF verzii

Pokuta pre známy autobazár opätovne oživila tému stáčania kilometrov