POZASTAVENIE PREVÁDZKY

Poškodenie hlavných bezpečnostných prvkov a pozastavenie prevádzky

Problematiku pozastavenia prevádzku upravuje Zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten v §47 definuje pozastavenie prevádzky ako obmedzené časové obdobie, počas ktorého nie je povolené používanie vozidla v cestnej premávke.

Ciele systému:

 1. zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
 2. zvýšenie kvality opráv
 3. ochrana spotrebiteľa kupujúceho jazdené vozidlo
 4. zabezpečenie výmeny informácií o vážnom poškodení vozidla naprieč národných aj nadnárodných organizácii

Každá dopravná nehoda alebo škodová udalosť, pri ktorej na vozidle došlo k poškodeniu hlavných bezpečnostných prvkov je vážnou dopravnou nehodou. Uvedené platí od 1. januára 2022 pre vozidlá kategórie M1 a N1 s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005. Hlavné bezpečnostné prvky vozidla sú rozdelené do piatich kategórií:

 • zavesenie kolies
 • deformačné zóny
 • systém airbagov
 • riadenie
 • brzdy

Ak bol na vozidle poškodený niektorý z HBP, vozidlo má automaticky pozastavenú prevádzku.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný podľa §45 Zákona č. 106/2018 Z.z. takéto vozidlo podrobiť odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej alebo nezávislej opravovni, ktorá spĺňa podmienky podľa § 47 ods. (7) Zákona č. 106/2018 Z.z. Chyby na vozidle musí odstrániť len opravovňa, ktorá:

 1. má prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobcu vozidla
 2. vykonáva opravu vozidla na základe informácií podľa postupov výrobcu
 3. používa požadované technické vybavenie na vykonanie opravy vozidla

Opravovňa musí zároveň dodatočne vedieť preukázať v lehote piatich rokov ustanovenia § 47 ods. (8) písm. b). Iná osoba ako autorizovaná opravovňa alebo nezávislá opravovňa, ktorá vykonáva opravu vozidla spôsobom podľa § 47 ods. (7) a (8), nesmie odstraňovať chyby na vozidle, ktoré mali vplyv na HBP. V prípade, že vozidlo nie je v lehote 6 mesiacov od poškodenia opravené, prevádzkovateľ je povinný ho vyradiť z evidencie vozidiel dočasne, alebo natrvalo.

Následne po oprave vozidla sa vyžaduje absolvovanie technickej kontroly pravidelnej mimo ustanovených lehôt. Majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla musí okrem osvedčenia o evidencii predložiť aj písomné potvrdenie, ktorým opravovňa potvrdzuje, že oprava bola vykonaná v súlade s postupmi výrobcu vozidla. Ak vozidlo úspešne absolvuje technickú kontrolu mimo ustanovených lehôt, pozastavenie prevádzky je automaticky do 48 hodín od vykonania technickej kontroly zrušené. Proces je znázornený v nasledujúcej schéme.

Časová os procesu pozastavenia prevádzky
Časová os procesu pozastavenia prevádzky

V prípade vážnej dopravnej nehody, môže byť poškodenie vozidla tak rozsiahle, že sa zvažuje, či vozidlo vôbec bude opravované. To znamená porovnanie rozsahu škody, ktorá je reprezentovaná nákladmi na opravu vozidla s porovnaním trhovej ceny vozidla. Ďalším aspektom, ktorý zohráva nezanedbateľný faktor, je hodnota vyčíslená poisťovňou v prípade plnenia z havarijného poistenia.

Pozastavenie prevádzky vozidla je proces, ktorý sa okrem samotného prevádzkovateľa vozidla dotýka aj ďalších subjektov a organizácií, ktoré participujú na výmene informácií.

Tok informácií medzi zainteresovanými subjektmi
Tok informácií medzi zainteresovanými subjektmi

Cech predajcov a autoservisov SR (CPA SR) v problematike pozastavenia prevádzky vozidla zohráva dôležitú úlohu v podobe odborného garanta. Ide o záujmové združenie dílerov vozidiel, opravovní a dodávateľov z oblasti autoopravárenstva. CPA predstavuje organizáciu, ktorá združuje profesionálov z praxe s odborníkmi, ktorí poznajú právny rámec problematiky.

Cieľ je okrem iného znížiť dopad nekvalitných opráv po vážnych dopravných nehodách, čím sa zvýši bezpečnosť vozidiel na slovenských cestách. CPA pravidelne organizuje školenia zamerané na komplexnú aplikáciu zákona 106/2018 Z.z. do autoopravárenskej praxe. Zoznam opravovní, ktoré absolvovali všetky školenia k tejto téme nájdete tu.

Zoznam opravovní, ktoré sú súčasťou RPZV